Hotele

 > 

Warunki rezerwacji

Warunki rezerwacji

VAT od usług noclegowych i turystycznych:
Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z obowiązującym prawem  (ustawa z dnia 11
marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - art.88 i art 119) podatek VAT
od usług noclegowych i turystycznych nie podlega odliczeniu bez względu na
rodzaj otrzymanej faktury.
I. DEFINICJE
1. Formularz
Dokument o charakterze standardowym, w wersji elektronicznej, stanowiący jedyną formę rezerwacji lub anulowania rezerwacji miejsca noclegowego lub innej usługi turystycznej dostępnej w serwisie www.hotelbroker.pl
2. Rezerwujący
Osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
3. Operator
Polish Travel Quo Vadis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
II. REZERWACJA
1. Rezerwacji w serwisie www.hotelbroker.pl dokonuje się poprzez wypełnienie i wysłanie formularza rezerwującego wybraną usługę.
2. Za skutki wynikłe z podania nieprawidłowych danych przez Rezerwującego w formularzu, całkowitą odpowiedzialność ponosi Rezerwujący.
3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do systemu Rezerwacji z przyczyn niezależnych od Operatora. Ze względów bezpieczeństwa oraz jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Operatora.
4. Operator ma prawo czasowo zawiesić dostęp do serwisu www.hotelbroker.pl na okres konieczny do usunięcia zaistniałych zagrożeń lub nieprawidłowości.
5. Rezerwacja jest skuteczna po dokonaniu płatności przy użyciu ważnej karty kredytowej lub za pomocą przelewu bankowego, bądz przekazu pocztowego.
III. FORMA I WARUNKI PŁATNOśCI
KARTA KREDYTOWA
1. W przypadku dokonywania płatności bezgotówkowej z wykorzystaniem karty kredytowej, niezbędne jest podanie przez Rezerwującego wszystkich wymaganych danych w formularzu.
2. Autoryzacja i rozliczenie odbywa się przy użyciu terminala na stronie www.hotelbroker.pl poprzez bezpośrednie połączenie z serwerem firmy eCard za pomocą szyfrowanego 128 bitowego protokołu.
3. Wymagana kwota, wyliczona w formularzu, zablokowana na karcie kredytowej, zostanie ściągnięta z karty w ciągu 7 dni od daty dokonania rezerwacji na formularzu, jednak nie pózniej niż na 2 dni robocze przed dniem, w którym Rezerwujący zamierza rozpocząć korzystanie z zarezerwowanej usługi.
4. W przypadku braku możliwości zablokowania należności na karcie kredytowej na poczet rezerwacji we wskazanym powyżej terminie, rezerwacja ta jest nieskuteczna.

PRZELEW BANKOWY lub PRZEKAZ POCZTOWY
W przypadku dokonywania płatności w formie przelewu bankowego lub przekazu pocztowego, Rezerwujący zobowiązany jest do przesłania dowodu dokonania przelewu faksem na numer: (022) 652 14 61 lub (022) 652 21 13, najpózniej na 3 dni robocze przed datą rozpoczęcia usługi. Należność należy przelać na konto:

Polish Travel Quo Vadis Sp. z o.o.
ul. Ptasia 2, 00-138 Warszawa,
nr rachunku dla PLN: 89103010160000000007164000
nr rachunku dla USD: 13103010160000000007164010
nr rachunku dla EUR: 82103010160000000007164029
Bank Handlowy S.A. I O/Warszawa


Płatność za usługi dodatkowe
1. Za usługi, nie objęte zamówieniem (np. dodatkowe noclegi, płatna telewizja czy mini bar w hotelu), należność musi zostać uregulowana na miejscu przez Rezerwującego.
2. Jednostką płatniczą jest złoty (PLN). Ceny przedstawiane w EURO i USD należy są przeliczane po kursie dnia. Wszelkie różnice z tytułu płatności mogą wynikać z różnic kursowych transakcji realizowanej przez centrum obsługi karty kredytowej Rezerwującego lub banku Rezerwującego.
IV. POTWIERDZENIE
1. System serwisu www.hotelbroker.pl zawiera usługi potwierdzane w trybie automatycznym, w oparciu o zarezerwowaną dla Rezerwującego usługę oraz usługi wymagające indywidualnego potwierdzenia przez Operatora.
2. W przypadku usługi wymagającej potwierdzenia Operatora, potwierdzenie jest przesyłane w ciągu 2 dni roboczych na adres e-mail wskazany przez Rezerwującego w formularzu.
3. Potwierdzenie zawiera dane rezerwacji lub informację o braku miejsc we wskazanym terminie. Po otrzymaniu potwierdzenia rezerwację uważa się za zakończoną.
V. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOśCI OPERATORA
1. Operator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań w celu realizacji usługi o podobnym standardzie oraz w terminie, który został określony w formularzu wówczas, gdy realizacja zarezerwowanej usługi okaże się niemożliwa do wykonania z winy Operatora.
2. Operator może zaoferować wykonanie usługi o podobnym standardzie oraz w terminie, który został określony w formularzu wówczas, gdy realizacja zarezerwowanej usługi okaże się niemożliwa do wykonania z winy innych podmiotów.
3. W przypadku, gdy Rezerwujący nie wyrazi zgody na realizację usługi o podobnym standardzie, realizacja usługi okaże się niemożliwa z innych, niż określone w pkt 1 przyczyn albo jej wykonanie łączyłoby się z uiszczeniem nadmiernych według Operatora opłat, wówczas Operator zobowiązany jest do zwrotu dokonanej przez Rezerwującego zapłaty za usługę, z zastrzeżeniem pkt 6 i 7.
4. Zwrot uiszczonej przez Rezerwującego zapłaty wyczerpuje w całości wszelkie roszczenia Rezerwującego z tytułu niewykonanej usługi.
5. Zwrot, o którym mowa w pkt 3 nastąpi na rachunek Rezerwującego wskazany w formularzu, nie pózniej niż w ciągu jednego miesiąca od dnia, w którym Rezerwujący zamierzał rozpocząć korzystanie z usługi.
6. Operator nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe niedogodności występujące u podwykonawców np. w hotelach spowodowane np. czasowym brakiem wody, ogrzewania, prądu i klimatyzacji oraz za niedogodności spowodowane czasowymi wyłączeniami spowodowanymi np. naprawą lub konserwacją basenów kąpielowych, lub innych urządzeń.
7. W przypadku nadzwyczajnych okoliczności, niezależnych od żadnej ze stron, katastrof żywiołowych, strajków, wybuchu wojny lub innych sytuacji wyjątkowych uniemożliwiających realizację usługi zgodnie z umową, Operator jest zwolniony z przyjętego zobowiązania.
VI. WARUNKI ANULACJI
1. W przypadku dokonania anulowania rezerwacji pobierane są następujące opłaty:
a. 50 pln (około 12 euro) - gdy rezygnacja nastąpi do 72 godzin przed pierwszym dniem, w którym rozpoczyna się rezerwacja miejsca noclegowego lub innej usługi;
b. 100% kosztu pierwszego dnia pobytu rezewacji (w przypadku rezerwacji miejsca noclegowego) oraz 100% całkowitego kosztu rezerwacji (w przypadku rezerwacji innych usług), gdy anulacja nastąpi na 72 i mniej godzin przed pierwszym dniem, w którym rozpoczyna się rezerwacja miejsca noclegowego lub innej usługi.
c. 100% całkowitego kosztu rezerwacji, gdy Rezerwujący rezygnuje z dokonanej rezerwacji, jednak nie dokona anulowania poprzez wypełnienie i wysłanie formularza anulacji;
d. 100% całkowitego kosztu rezerwacji, gdy Rezerwujący nie przyjedzie lub nie wykorzysta w ustalonym terminie zarezerwowanej usługi, bez dokonania wcześniejszej zmiany.
2. W przypadku anulowania rezerwacji należna kwota zwracana jest za pośrednictwem przelewu bankowego na konto wskazane przez Rezerwującego w formularzu anulacji.
VII. DANE OSOBOWE
Dokonując rezerwacji na stronach internetowych www.hotelbroker.pl Rezerwujący wyraża zgodę na umieszczenie jego danych osobowych w bazie danych serwisu OdkryPolske.pl oraz Operatora. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji rezerwacji, ułatwienia dokonywania kolejnych rezerwacji oraz w celach marketingowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Rezerwującemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji.
VIII. AKCEPTACJA WARUNKÓW REZERWACJI W INTERNECIE
Zaznaczenie opcji "Zgadzam się" oznacza, iż Klient rozumie i akceptuje warunki Regulaminu. Zaznaczenie opcji "Nie zgadzam się" spowoduje powrót do strony głównej serwisu www.hotelbroker.pl.